Abejingumas

Dorovinio pasyvumo forma, paprastai išreiškianti negatyvią žmogaus poziciją gyvenime, taip pat neigiama charakterio savybė. Abejingumas kartu yra ir socialinė yda, daugiau ar mažiau paplitusi atskirų žmonių grupėse, kolektyvuose, sluoksniuose ar klasėse.
Abejingumas visuomeniniams interesams, kitiems žmonėms, jų kančioms ir nelaimėms labiau būdingas buržuazinei dorovei, pagrįstai individualizmu ir egoizmu, savanaudišku rūpinimusi savo asmenine gerove. Socialistinėje visuomenėje, kur įtvirtinami kolektyvistiniai dorovės principai, abejingumas reiškiasi kaip praeities atgyvena. Vis dėlto ir socialistinėje visuomenėje yra socialinių, psichologinių ir kitokių priežasčių, kurios trugdo įveikti arba kartais net skatina abejingumą. Kolektyvuose, kuriuose paplinta biurokratizmas ir formalizmas, kur slopinamas gamybinis ir visuomeninis žmonių aktyvumas, administruojama, užgniaužiama kritika, įsigali abejingumo atmosfera.
Abejingumą lemia netikrumas, kad žmogaus aktyvūs veiksmai prieš blogį susilauks kitų pritarimo ir bus palaikomi, kad jis neliks vienišas ir bendromis pastangomis blogis bus nugalėtas.
Abejingumas dažnai reiškiasi kaip dorovinio bukumo, šiurkštumo, cinizmo, nejautrumo kitiems žmonėms forma, taip pat kaip pareigos, atsakomybės, sąžinės atrofija. Pastarąsias abejingumo apraiškas žymiu mastu sąlygoja slogi dorovinė atmosfera atskiruose kolektyvuose, šiurkštūs doroviniai santykiai kai kuriose šeimose.
Kad įveiktume abejingumą, reikia ugdyti žmonių visuomeninį aktyvumą, šalinti jį slopinančius veiksnius, formuoti jautrius žmonių tarpusavio santykius, ugdyti kolektyvizmą, tobulinti dorovinį auklėjimą.

Tai kodėl gi aš Jums neatsakiau? Todėl, kad visą laiką buvau ties pražūties riba. Todėl aš privalėjau išnaudoti kiekvieną momentą, kai aš būdavau darbingas, kad baigčiau savo kūrinį, dėl kurio paaukojau sveikatą, gyvenimo laimę ir šeimą. Tikiuosi, kad šio paaiškinimo pakanka. Aš juokiuosi iš vadinamųjų “praktiškų” žmonių ir jų išminties. Kad būtum gyvulys, žinoma, galima nusigręžti nuo žmonių kančių ir rūpintis tik savo kailiu. Bet aš save laikyčiau tikrai nepraktišku, jeigu nudvėsčiau, nebaigęs savo knygos, nors tik rankraštyje.

K. Marksas

Būti abejingam - vadinasi, iš esmės prarasti sugebėjimą šalia savęs jausti žmogų.

V. Suchomlinskis

Pamiršus nuoširdumą, gali paplisti šiurkštus, bejausmis, racionalistinis, žmonėms abejingas žmogaus tipas.

A. Arnoldovas

Abejingi žmonės į visą pasaulį ir į viską, kas vyksta aplink, žiūri krapštinėdami nosį pirštu.

N. Gogolis

Abejingumas - tai tylus rėmimas to, kas stiprus, to, kas viešpatauja. Kas buvo abejingas Rusijoje patvaldystei iki jos žlugimo Spalio revoliucijos metu, tas tylomis rėmė patvaldystę, kas yra abejingas šiuolaikinėje Europoje buržuazijos viešpatavimui, tas tylomis remia buržuaziją.

V. Leninas

Nebijok priešų - blogiausiu atveju jie gali tave užmušti, nebijok draugų - blogiausiu atveju jie gali tave išduoti.Bijok abejingųjų. Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės.

B. Jasenskis

Interesų siaurumas, rūpinimasis vien savo egoistiniais siekiais gimdo baisų blogį - abejingumą, baisų todėl, kad jis tampa dar didesnio blogio - prievartos, agresijos, nusikalstamų akcijų prieš žmoniją - šaltiniu.

L. Archangelskis

Natūralus žmogaus rūpinimasis savimi, savo namais, šeima, jos gerove ir perteklium staiga užgožia visa, kas betarpiškai neliečia šios šeimos ir namų. Tuomet iš jo išauga turbūt sudėtingiausios ir baisiausios rūšies egoizmas - abejingumas.

G. Medynskis

Visada žemėje per mažai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm.

Just. Marcinkevičius

Lengva paslėpti neapykantą, sunkiau - meilę, bet sunkiausia - abejingumą.

L. Bernė

Abejingumas - širdies sustabarėjimas ir sukempėjimas. Jis skatina individualizmą. Abejingumas - nuodinga neapykantos žmonėms sėkla.

V. Suchomlinskis

Kartais nepastovumas kyla iš vėjavaikiškumo, kai priimame visokias svetimas nuomones; yra ir kitas nepastovumo atvejis, labiau pateisinamas, - kai viskas nusibodę ir viskam esame abejingi.

F. de Larošfuko

Jeigu tu abejingas kitų kančioms, esi nevertas žmogaus vardo.

Saadis

Nėra pavojingesnio žmogaus už tą, kuriam svetima žmonija, kuris abejingas gimtojo krašto likimui, artimo žmogaus likimui.

M. Saltykovas - Ščedrinas

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems.

B. Šo

Labiausiai įkaitintos vietos pragare skirtos tiems, kurie didžiųjų dorovinių išbandymų metu laikėsi neutraliai.

Dantė

Leave a Reply