Altruizmas

Dorovinė charakterio savybė, pasiaukojimo sąvokos sinonimas (pranc. altruisme – pasiaukojimas). Altruizmo turinį sudaro nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove, savanoriškas savo interesų, o kartais ir gyvybės aukojimas dėl kitų žmonių, kolektyvo, tėvynės ar visuomenės, taip pat aukojimasis dėl kilnių siekių, įdėjų ar idealų. Altruizmo priešybė – egoizmas, savanaudiškumas. Bet kuri pažangi dorovinė sistema visuomet smerkia egoizmą ir siekia įtvirtinti altruizmą, kiek jis atspindi visuomeninio gyvenimo poreikius, humanistines nuostatas.
Buržuazinėje visuomenėje neįmanoma išspręsti altruizmo bei egoizmo alternatyvos. Šios visuomenės sąlygomis socialiniai-ekonominiai santykiai, skatindami egoizmą, iš esmės neigia altruizmą. Todėl klasinėje visuomenėje humanistų skelbiamos altruizmo idėjos platesniu mastu negali būti įgyvendintos, jos reiškiasi daugiausia tik atskirų asmenų labdarybe bei privačia pagalba.
Mėginimas altruizmą paversti visuomeniniu principu klasinėje visuomenėje, kurioje žmonių interesai priešiški, taip pat yra nerealus ir faktiškai veidmainiškas, nes sukelia iliuziją, kad, nekeičiant visuomeninės socialinės struktūros, vien ugdant altruistinę žmonių sąmonę, galima patobulinti ir pačią kapitalistinę visuomenę. Iš tikrųjų priešingai – nekeičiant visuomenės socialinių-ekonominių santykių, palaikančių egoizmą, altruizmo ir egoizmo alternatyvos vien dorovinės sąmonės lygyje neįmanoma išspresti.
Socialistinėje visuomenėje, panaikinus antagonistinius socialinius santykius, pasiekiamas visuomeninių ir asmeninių interesų vieningumas, įsigali kolektyvizmas, įvairios žmonių tarpusavio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos formos. Šitaip ir sprendžiama altruizmo bei egoizmo alternatyva. Tačiau socializmas dar negali deramai užtikrinti, kad visiškai atitiktų visuomeniniai ir asmeniniai interesai, dėl to tam tikras prieštaravimas tarp altruizmo ir egoizmo pasilieka.
Nors mūsų visuomenėje altruizmas netraktuojamas kaip visuotinis dorovės principas, neskelbiamas asketizmas ir neidealizuojamas asmeninių interesų slopinimas, tačiau visuomeninių ir asmeninių interesų derinimo požiūru pirmenybė teikiama visuomeniniams interesams. Vadinasi, t.y. ugdyti altruistinę sąmonę, skiepyti pasiaukojimo dėl visuomeninių interesų ir idealų jausmus.

Mūsų šventajam (Maksui. - Red.) komunizmas yra visai nesuprantamas, nes komunistai nepriešpriešina nei egoizmo pasiaukojimui, nei pasiaukojimo egoizmui ir teoriniu atžvilgiu nesuvokia šio priešingumo nei jo sentimentalia, nei pompastiška ideologine forma; atvirkščiai, jie atskleidžia materialines jo šaknis, kurioms išnykus, jis pats savaime išnyksta. <…> Jie nekelia žmonėms moralinio reikalavimo: mylėkite vienas kitą, nebūkite egoistai ir t.t.; atvirkščiai, jie puikiai žino, kad ir egoizmas, ir pasiaukojimas tam tikromis aplinkybėmis yra būtina individų savęs teigimo forma.

K. Marksas ir F. Engelsas

Kaip dorovinę savybę altruizmą galima apibūdinti šitaip: nuolatinis ir nesavanaudiškas asmenybės rūpinimasis bendra gerove, susietas su pasirengimu atsisakyti savo asmeninių interesų dėl visuomenės ir kitų žmonių gerovės. Asmenybės elgesyje altruizmas pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis - nuo sąmoningo, bet saikingo asmeninių poreikių apribojimo iki herojiško pasiaukojimo.

V. Bliumkinas

Tik pasiaukojimas - brolybės užuomazga. Brolybė užsimezga, kai aukojamės kokiam bendram reikalui, daug reikšmingesniam nei mes patys.

A. de Sent-Egziuperi

Altruizmas ir visiškas nesavanaudiškumas realiomis teisėmis galutinai gali įsitvirtinti tik tuomet, kai bus likviduotos visos ekonominės žmonių nelygybės liekanos visuomenėje.

A. Titarenka

Įsitikinimas karo teisingumu, supratimas, jog būtinai reikia paaukoti savo gyvybę brolių labui, kelia kareivių dvasią ir verčia juos pakelti negirdėtus sunkumus. Caro generolai sako, kad mūsų raudonarmiečiai pakelia tokius sunkumus, kokių niekuomet nebūtų pakėlusi carinės santvarkos armija. Mat kiekvienas darbininkas ir valstietis, pašauktas į kariuomenę, žino, už ką jis eina, ir sąmoningai lieja kraują, kad nugalėtų teisingumas ir socializmas.

V. Leninas

Tikrasis žmogiškumas altruizmas yra kultūros padarinys, jis susijęs su antrąją signaline sistema… ir jeigu ji silpnai išsivysčiusi, tai būtinai bus rūpinamasi tik savo kailiu.

I. Pavlovas

Kuo daugiau žmogus duoda žmonėms ir mažiau reikalauja sau, tuo jis geresnis; kuo mažiau duoda kitiems ir daugiau reikalauja sau, tuo jis blogesnis.

L. Tolstojus

Galvokite daugiau apie kitus ir mažiau apie save. Rūpinkites bendra nuotaika ir bendru reikalu, tada ir jums bus gerai.

K. Stanislavskis

Leave a Reply