Tag Archives: Citatos

Citatos: altruizmas

Mūsų šventajam (Maksui. - Red.) komunizmas yra visai nesuprantamas, nes komunistai nepriešpriešina nei egoizmo pasiaukojimui, nei pasiaukojimo egoizmui ir teoriniu atžvilgiu nesuvokia šio priešingumo nei jo sentimentalia, nei pompastiška ideologine forma; atvirkščiai, jie atskleidžia materialines jo šaknis, kurioms išnykus, jis pats savaime išnyksta. <…> Jie nekelia žmonėms moralinio reikalavimo: mylėkite vienas kitą, nebūkite egoistai ir t.t.; atvirkščiai, jie puikiai žino, kad ir egoizmas, ir pasiaukojimas tam tikromis aplinkybėmis yra būtina individų savęs teigimo forma.

K. Marksas ir F. Engelsas

Kaip dorovinę savybę altruizmą galima apibūdinti šitaip: nuolatinis ir nesavanaudiškas asmenybės rūpinimasis bendra gerove, susietas su pasirengimu atsisakyti savo asmeninių interesų dėl visuomenės ir kitų žmonių gerovės. Asmenybės elgesyje altruizmas pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis - nuo sąmoningo, bet saikingo asmeninių poreikių apribojimo iki herojiško pasiaukojimo.

V. Bliumkinas

Tik pasiaukojimas - brolybės užuomazga. Brolybė užsimezga, kai aukojamės kokiam bendram reikalui, daug reikšmingesniam nei mes patys.

A. de Sent-Egziuperi

Altruizmas ir visiškas nesavanaudiškumas realiomis teisėmis galutinai gali įsitvirtinti tik tuomet, kai bus likviduotos visos ekonominės žmonių nelygybės liekanos visuomenėje.

A. Titarenka

Įsitikinimas karo teisingumu, supratimas, jog būtinai reikia paaukoti savo gyvybę brolių labui, kelia kareivių dvasią ir verčia juos pakelti negirdėtus sunkumus. Caro generolai sako, kad mūsų raudonarmiečiai pakelia tokius sunkumus, kokių niekuomet nebūtų pakėlusi carinės santvarkos armija. Mat kiekvienas darbininkas ir valstietis, pašauktas į kariuomenę, žino, už ką jis eina, ir sąmoningai lieja kraują, kad nugalėtų teisingumas ir socializmas.

V. Leninas

Tikrasis žmogiškumas altruizmas yra kultūros padarinys, jis susijęs su antrąją signaline sistema… ir jeigu ji silpnai išsivysčiusi, tai būtinai bus rūpinamasi tik savo kailiu.

I. Pavlovas

Kuo daugiau žmogus duoda žmonėms ir mažiau reikalauja sau, tuo jis geresnis; kuo mažiau duoda kitiems ir daugiau reikalauja sau, tuo jis blogesnis.

L. Tolstojus

Galvokite daugiau apie kitus ir mažiau apie save. Rūpinkites bendra nuotaika ir bendru reikalu, tada ir jums bus gerai.

K. Stanislavskis

Citatos: abejingumas

Tai kodėl gi aš Jums neatsakiau? Todėl, kad visą laiką buvau ties pražūties riba. Todėl aš privalėjau išnaudoti kiekvieną momentą, kai aš būdavau darbingas, kad baigčiau savo kūrinį, dėl kurio paaukojau sveikatą, gyvenimo laimę ir šeimą. Tikiuosi, kad šio paaiškinimo pakanka. Aš juokiuosi iš vadinamųjų “praktiškų” žmonių ir jų išminties. Kad būtum gyvulys, žinoma, galima nusigręžti nuo žmonių kančių ir rūpintis tik savo kailiu. Bet aš save laikyčiau tikrai nepraktišku, jeigu nudvėsčiau, nebaigęs savo knygos, nors tik rankraštyje.

K. Marksas

Būti abejingam - vadinasi, iš esmės prarasti sugebėjimą šalia savęs jausti žmogų.

V. Suchomlinskis

Pamiršus nuoširdumą, gali paplisti šiurkštus, bejausmis, racionalistinis, žmonėms abejingas žmogaus tipas.

A. Arnoldovas

Abejingi žmonės į visą pasaulį ir į viską, kas vyksta aplink, žiūri krapštinėdami nosį pirštu.

N. Gogolis

Abejingumas - tai tylus rėmimas to, kas stiprus, to, kas viešpatauja. Kas buvo abejingas Rusijoje patvaldystei iki jos žlugimo Spalio revoliucijos metu, tas tylomis rėmė patvaldystę, kas yra abejingas šiuolaikinėje Europoje buržuazijos viešpatavimui, tas tylomis remia buržuaziją.

V. Leninas

Nebijok priešų - blogiausiu atveju jie gali tave užmušti, nebijok draugų - blogiausiu atveju jie gali tave išduoti.Bijok abejingųjų. Nors šie neužmuša ir neišduoda, bet jiems tyliai pritariant, žemėje vyksta išdavystės ir žmogžudystės.

B. Jasenskis

Interesų siaurumas, rūpinimasis vien savo egoistiniais siekiais gimdo baisų blogį - abejingumą, baisų todėl, kad jis tampa dar didesnio blogio - prievartos, agresijos, nusikalstamų akcijų prieš žmoniją - šaltiniu.

L. Archangelskis

Natūralus žmogaus rūpinimasis savimi, savo namais, šeima, jos gerove ir perteklium staiga užgožia visa, kas betarpiškai neliečia šios šeimos ir namų. Tuomet iš jo išauga turbūt sudėtingiausios ir baisiausios rūšies egoizmas - abejingumas.

G. Medynskis

Visada žemėje per mažai gerų žodžių - meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm.

Just. Marcinkevičius

Lengva paslėpti neapykantą, sunkiau - meilę, bet sunkiausia - abejingumą.

L. Bernė

Abejingumas - širdies sustabarėjimas ir sukempėjimas. Jis skatina individualizmą. Abejingumas - nuodinga neapykantos žmonėms sėkla.

V. Suchomlinskis

Kartais nepastovumas kyla iš vėjavaikiškumo, kai priimame visokias svetimas nuomones; yra ir kitas nepastovumo atvejis, labiau pateisinamas, - kai viskas nusibodę ir viskam esame abejingi.

F. de Larošfuko

Jeigu tu abejingas kitų kančioms, esi nevertas žmogaus vardo.

Saadis

Nėra pavojingesnio žmogaus už tą, kuriam svetima žmonija, kuris abejingas gimtojo krašto likimui, artimo žmogaus likimui.

M. Saltykovas - Ščedrinas

Didžiausia nuodėmė mūsų artimųjų atžvilgiu yra ne neapykanta, o abejingumas jiems.

B. Šo

Labiausiai įkaitintos vietos pragare skirtos tiems, kurie didžiųjų dorovinių išbandymų metu laikėsi neutraliai.

Dantė

Citatos apie gyvenimo prasmę

Spręsti apie žmogaus gyvenimo prasmę neįmanoma iš jo trukmės. Juk skaitomą biografiją irgi vertiname ne pagal jos "ilgį", knygos puslapių skaičių, o pagal turiningumą.

Viktor Emil Frankl

Jei gyvenimas apskritai turi prasmę, tai prasmę privalo turėti ir kančia. Juk kančia irgi yra gyvenimo dalis – kaip ir likimas, ir mirtis. Tik kančia ir mirtis paverčia žmogaus būtį visuma.

B.Franklinas

Žmonės labai anksti suvokia savo gyvenimo prasmę, - sako senis, ir jo akyse atsispindi keistas liūdesys. - Gal todėl jie taip pat anksti jos ir išsižada.

Paulo Coelho

Kaip beprasmybė gali mus susargdinti, taip gyvenimo prasmės ir tikslo nuojauta gali pagydyti visose mūsų esybės srityse.

Linn, Dennis

Šitiek žmonių aplink mus gyvena beprasmiškai – tarsi nakvišos, kurie nenubunda net lakstydami su reikalais, kuriuos patys laiko svarbiais. Priežastis paprasta – jie vaikosi tai, ko neverta vaikytis. Tačiau gyvenimas įgyja prasmę, jei skiri jį kitiems, skiri jį meilei, atiduodi save aplinkiniams ir darai tai, kas turininga ir prasminga.

Albom, Mitch